Total Posts
29
In
0
max: 0
min: 0
avg: 0
Out
0
max: 0
min: 0
avg: 0
Diff
0

"จุดประสงค์ของการศึกษาคือการสอนคนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง"

"The purpose of education is to teach people how to learn on their own." (Noam Chomsky)

The Purpose of Education

จุดประสงค์ของการศึกษา: นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โนม ชอมสกี อธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการศึกษา ผลกระทบของเทคโนโลยี ความคุ้มค่าในการลงทุน และประโยชน์ของการประเมินตามมาตรฐาน

American philosopher and cognitive scientist Noam Chomsky discusses the purpose of education, impact of technology, its return on investment and the value of standardised assessment.

โรงเรียนมีชัยพัฒนา / Mechai Pattana School Buriram

โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ นักธุรกิจเพื่อสังคมผู้มีบทบาทสำคัญในไทย โรงเรียนซึ่งดำเนินงานโดยนักเรียนส่งเสริมการสร้างค่านิยมตั้งแต่ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการลดปัญหาความยากจน ความคิดเสรี ประชาธิปไตย และความเท่าเทียมทางเพศ ภาษา: ไทย / ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา: ฟรี (ใช้ล็อตเตอรี่ในการคัดเลือก) website

The Mechai Pattana secondary school supports poor rural students. The school, which is operated by its students who choose their own principle, promotes environmental protection, poverty eradication, free thinking and gender equality. It further tries to involve the local community and establish the school as its cultural and commercial centre. Language: Thai. Annual Tuition: Free (using lottery for selection)

โรงเรียนปัญโญทัย วอลดอร์ฟ / Panyotai Waldorf School Bangkok

โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนในเครือวอลดอร์ฟแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินตามปรัชญาของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ที่ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความสามารถ ชั้นเรียน หรือศาสนา และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านทั้งด้านวิชาการ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ภาษา: ไทย website

Panyotai is Thailand first Waldorf School and based on the the principles of Rudolf Steiner, which takes account of every child regardless of their abilities, class or religion and helps to develop it to a whole person academically, physically, emotionally and spiritually. Language: Thai

“เมื่อคุณใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นร่วมในการเรียน เช่น มือ คุณจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นราว 30%”

"When you apply other senses while learning, such as your hands, you will learn 30% more." (Manfred Spitzer)

โรงเรียนทอสี / Thawsi School Bangkok

โรงเรียนทอสีเป็นโรงเรียนเตรียมประถมและประถมศึกษาใจกลางกรุงเทพ โรงเรียนนำหลักพุทธศาสนามาสอนให้เด็กเพลิดเพลินกับการเรียน และสอนให้เด็กให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและใช้ความรู้ที่มีในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภาษา: ไทย

Thawsi is a pre- and elementary school in the heart of Bangkok that applies the principles of Buddhism to teach children how to enjoy learning for its own sake. In the tradition of Buddhist wisdom, it teaches emotional maturity enabling the students to make use of their knowledge to create a happy life and to contribute positively to society. Language: Thai

website

home_05

โรงเรียนจอห์น ไวแอ็ตต์ มอนเตสซอรี่ / John Wyatt Montessori School Bangkok

ด้วยภารกิจที่ต้องการจะทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก JWM มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยาการศการเรียนแบบไม่ต้องแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างอิสระ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และสุภาพ กลายเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่กลัวความล้มเหลว นี่คือหนึ่งในโรงเรียนในเครือมอนเตสซอรี่ในไทยที่เปิดสอนทั้งในระดับเตรียมประถมและประถมศึกษา ภาษา: อังกฤษ

With the mission to cultivate the joy of learning, JWM aims to offer a non-competitive environment that fosters the development of children to be independent, respectful, honest, and fair - a person who has the courage to do the right thing and is not afraid of making mistakes. It is one of the few Montessori schools in Thailand that offers pre-, and primary education. Language: English

website

Screen Shot 2014-11-17 at 8.51.53 PM

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ หนึ่งในผู้นำด้านการศึกษา นักเขียน และนักปาฐกถา งานของเขามุ่งเน้นในการหาคำตอบว่าโลก­าภิวัฒน์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทต่อการศึกษา­ของไทยอย่างไร ในงาน TEDxChiangMai ที่จัดขึ้นในปี 2013 เขาได้พูดเกี่ยวกับการเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรร­ค์

Creativity Based Learning: Wiriyah Ruechaipanit is an educational leader, author and public speaker. His works focus on the implications of globalization and technology on education in Thailand. At TEDxChiangMai in 2013 he speaks about creativity based learning.

โรงเรียนปัญญาเด่น / Panyaden School Chiang Mai

โรงเรียนปัญญาเด่นเป็นโรงเรียนสีเขียว เปิดสอนในระดับเตรียมประถมและประถมศึกษา ตัวโรงเรียนสร้างจากไม้ไผ่และดิน โรงเรียนได้บูรณาการหลักพุทธศาสนาและความตระหนักรู้เข้าไปในหลักสูตรสองภาษา นักเรียนที่จบการศึกษาจากปัญญาเด่นจะไม่ได้เรียนเพียงทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังจะได้ฝึกทักษะในการใช้ชีวิต เช่นการปลูกข้าว ซ่อมแซมเสื้อผ้า การกินที่ดีต่อสุขภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ภาษา: ไทยและอังกฤษ / ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา: 150,000 บาท website

Panyaden is a Buddhist pre- and elementary green school, built from earth and bamboo. It integrates Buddhist values and environmental mindfulness with a modern bilingual curriculum. Students who graduate from Panyaden supposed to not only have internationally compatible skills in reading, writing, math and science but also essential life skills such as how to grow rice, repair clothes, to eat healthily and to be socially responsible. Language: Thai and English / Annual Tuition: 150,000 Baht

“จุดประสงค์ของการศึกษาคือการแทนที่ความไม่รู้ด้วยปัญญาที่เปิดกว้าง”

“Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.” (Malcolm Forbes)

โรงเรียนรุ่งอรุณ / Roong Aroon School Bangkok

โรงเรียนรุ่งอรุณดำเนินงานตามหลักพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบองค์รวมตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตจากชาวนา ชาวเขา นักจัดการสิ่งแวดล้อม และคนสวน นอกจากนี้โรงเรียนรุ่งอรุณยังมีคอร์สเรียนพิเศษสำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบองค์รวมอีกด้วย โรงเรียนรุ่งอรุณก่อตั้งขึ้นโดยอดีตอาจารย์และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยมในปี 1997 ภาษา: ไทย website

Based on Buddhist principles, the school applies a holistic approach to learning that enables the students to learn life skills from farmers, hilltribe villagers, environmental management workers and gardeners. Roong Aroon School also offers special training programmes to teachers and parents. The school was founded by former teacher and Deputy Governor of Bangkok Prof. Prapapat Niyom in 1997. Language: Thai

Screen Shot 2015-01-12 at 11.09.41 PM

โรงเรียนเพื่อชีวิต / School for Life Chiang Mai

โรงเรียนเพื่อชีวิตเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ เป็นสถานที่พักพิงและดูแลเด็ก ๆ ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก เช่น เด็กกำพร้าจากพ่อแม่ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็กที่เคยถูกทำร้ายร่างกาย โรงเรียนเพื่อชีวิตให้ที่พักพิงและสงเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ รวมทั้งการดูแลด้านการแพทย์และสภาพจิต เป็นบ้านหลังใหม่ของเด็ก ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่ดีที่สุด และเปิดโอกาสให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข ภาษา: ไทย / ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา: ฟรี website

School for Life is an internationally sponsored project that provides care for children who live in difficult situations. School for Life provides for their basic needs, offers psychosocial and medical care, and a new home. It aims to make the best possible education available to them, and respects their right to a happy childhood. Language: Thai / Annual Tuition: free

Reimagining Education

การศึกษาในอุดมคติ: ภารกิจหนึ่งของ Khan Academy คือการมุ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของโลกโดยการมอบเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทั่วโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยครูให้สามารถกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนด้วยตนเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ซาลแมน คาน ผู้ก่อตั้ง Khan Academy เล่าถึงสิ่งที่เขาได้จินตนาการถึงอนาคตของการศึกษา

The Khan Academy is on a mission to unlock the world's potential by providing excellent and free educational content to students from all around the world, and allow teachers to set up their own classes in order to track students progress. Its founder Salman Khan talks about how he reimagines the future of education.

"If we want students to learn more, teachers must become students of their own teaching.”

(Tom Kane)

โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ / Attaphiwat School Samut Sakhon

ภารกิจของโรงเรียนแห่งนี้คือการปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนเพื่อให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีความสุข และรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยอาจารย์วิรัช ศากรวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมี ภาษา: ไทย / ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา: 70,000 บาท website

The mission of this kindergarten and K-6 private school is to promote a love of learning in children towards being spiritually, emotionally and physically healthy such that they can be world citizens with a Thai identity. The school was founded by Prof. Wirat Sakornwimon, who after a successful career in petro chemicals decided to open it in 2005. Language: Thai / Annual Tuition: 70,000

Screen Shot 2015-01-12 at 11.38.53 PM

“ข้อจำกัดในภาษาของฉันหมายถึงขีดจำกัดในโลกของฉัน”

"The limits of my language are the limits of my world." (Wittgenstein)

KIPP Schools USA

KIPP คือเครือข่ายโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในสหรัฐฯซึ่งมีโรงเรียนในเครือกว่า 150 แห่ง มีชื่อเสียงจากการที่สามารถสอนเด็ก ๆ ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จในชีวิต คำขวัญของของ KIPP คือ “Work hard. Be nice.” ภาษา: อังกฤษ / ค่าเล่าเรียนรายปี: ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

KIPP is a network of over 150 free, open-enrollment, college-preparatory public schools throughout the United States, with a track record of preparing students in underserved communities for success in college and in life. KIPP’s motto is "Work hard. Be nice." Language: English / Annual Tuition: government sponsored

Grit Explained

หัวใจหลักคือ “ความมุมานะ”: แองเจล่า ลี ดัคเวิร์ธอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความพยายาม ซึ่งในด้านจิตวิทยาหมายถึงความอดทนบากบั่นของคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ เธอระบุว่าความมุมานะพยายามนั้นคือตัวชี้วัดความสำเร็จในอนาคตที่สำคัญยิ่งกว่า IQ

Angela Lee Duckworth explains Grit, which in psychology stands for an individual's passion for a particular long-term goal, his or her consciousness, and perseverance. She argues that Grit is a far more important indicator for future success than IQ.

Buddhist Education

การศึกษาวิถีพุทธ: พระอาจารย์ชยสาโร พระสงฆ์ชื่อดังของไทย อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพราะมนุษย์เกิดมาอ่อนแอ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด ท่านยังได้อธิบายว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นระบบการเรียนรู้ที่มุ่งขจัดความเขลา ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ดูวิดีโอตอนอื่น ๆ ที่นี่

Ajahn Jayasaro, one of Thailand’s most renowned Buddhist monks and meditation masters, explains how we humans are different from other species as we are born very vulnerable and need learning to survive. He also explains how Buddhism is not a believe, but rather a learning system that tries to prevent ignorance, the biggest obstacle in life and learning. Watch more from the series.

The Rebirth of Education

จุดเริ่มต้นของการศึกษาแบบใหม่: ในหนังสือ “The Rebirth of Education” โดยแลนท์ พริตเช็ตได้กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาอันย่ำแย่ของประเทศที่กำลังพัฒนา เขาระบุว่าประเทศ เช่น อินเดีย บราซิล และประเทศอื่น ๆ ไม่ควรนำวิธีการเรียนการสอนสำเร็จรูป เช่น การลดขนาดห้องเรียนหรือแบบเรียน ที่ใช้กันในประเทศฟินแลนด์ เป็นต้นแบบ แต่ประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับตนเอง โดยอาจให้ภาคเอกชนหรือผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่มีท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง. ฟังนักเศรษฐศาสตร์ รัส โรเบิร์ตส พูดในงาน Econtalk ที่นี่

In his book The Rebirth of Education, Lant Pritchet gives an overview of the dire state of schooling in the developing world. He argues that countries like India, Brazil and others can’t learn much from Finland, or receive hope from simple off-the-shelf solutions like smaller class sizes or textbooks for all. Instead they have to turn away from centralised idiolistic knowledge providers and let the private sector or other forms of more local and parent-centred forms of education take place.

Also in a conversion with Economist Russ Roberts at Econtalk. Listen as Econtalk