Total Posts
36
In
0
max: 0
min: 0
avg: 0
Out
0
max: 0
min: 0
avg: 0
Diff
0

Sprouts School Survey 2016

แบบสอบถามได้ถูกจัดทำในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จากนักเรียนจำนวน 2,919 คน ซึ่งเข้าร่วมผ่านทางเฟสบุค โดยมีช่วงอายุ 12 - 17 ปี จากทุกๆจังหวัดในประเทศไทย ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียน โดยนักเรียน 80% ที่ทำแบบสอบถามมาจากโรงเรียนรัฐบาล และ 20% มาจากโรงเรียนเอกชน 70% เป็นนักเรียนหญิง และ 30% เป็นนักเรียนชาย แบบสอบถาม google docs: data set 1, set 2, set 3

Between Jan-Feb 2016, we asked 2,919 students on Facebook, aged between 12-17 and from all Thai provinces, to review their teachers and schools. 80% of the respondents went to public schools, 20% in private schools. 70% are girls, 30% are boys. Analyse the raw data on google docs: data set 1, set 2, set 3

ดาวน์โหลดข้อมูลเต็ม Sprouts Full Report

50wkV45t1_l

Special Favours

นักเรียน 52% คุณครูให้คะแนนอย่างไม่เป็นธรรม โดยต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน เพื่อคะแนนดีๆ ส่วนใหญ่ระบุว่า "ต้องเป็นนักเรียนคนโปรด" จึงจะได้คะแนนสูงๆ รองลงมาคือ "ช่วยคุณครูทำงานส่วนตัว" (นักเรียนคนหนึ่งบอกว่าต้องช่วยคุณครูทาสีบ้าน), "ลงเรียนพิเศษส่วนตัวกับครู", "ให้เงิน","ต้องหน้าตาดี" และ "เอาตัวเข้าแลก"

52% say their teachers give extra grades for special favours. Popular answers were: “be teachers favourite”, “do teacher’s personal work” (one students said he had to paint his house), “join private tutoring class”, “money”, “be pretty”, “offer sex”.

ดาวน์โหลดข้อมูลเต็ม Download Full Report

Screen Shot 2016-03-08 at 2.54.15 PM

Corruption

นักเรียน 57% มั่นใจว่ามีการโกงกินงบประมาณในโรงเรียนของพวกเขา 31% ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ และ 12% คิดว่าไม่มีการโกงกิน

57% are sure there is corruption at their schools, 31% are not sure, 12% say there is not.

ดาวน์โหลดข้อมูลเต็ม Download Full Report

Screen Shot 2016-03-08 at 2.57.38 PM

Did Teacher Hit You ?

นักเรียน 55% ถูกคุณครูตี ในปีการศึกษาที่แล้ว จุดที่คุณครูนิยมตีที่สุดคือมือ รองลงมาเป็นก้น

จุดที่คุณครูนิยมตีที่สุด

  • ที่มือ 43%
  • ที่ก้น 41%
  • อื่นๆ 16%

55% say their teacher has hit them last year. The most popular spots to hit students are their hands (43%), followed by the bottom (41%), and other spots (16%).

ดาวน์โหลดข้อมูลเต็ม Download Full Report

Screen Shot 2016-03-06 at 12.58.04 AM

Education is Feedback

State of Thai Education 2014

การศึกษาไทยในปี 2014: ด้วยการสนับสนุนจาก MinuteVideos เราได้จัดทำวิดีโอเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาไทยขึ้น และเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาการศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้เข้าชมกว่า 200,000 ครั้งทั้งใน Facebook และ Youtube

With the support of MinuteVideos we made a video stating some facts on Thai Education in which we asked for your ideas on how to improve it. The response was overwhelming as we collected over 2,500 comments on Facebook and YouTube within just a few days.

Sprouts Survey 2014: How to improve Thai Education?

จากความคิดเห็นกว่า 15,000 ข้อความที่มีคนฝากไว้ในวิดีโอตัวแรกของเรา คนส่วนใหญ่คิดว่าหากเราจะปฏิรูประบบการศึกษาไทย เราจำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียน พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน มีแรงขับเคลื่อนการเมืองที่ดีขึ้น หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น

Most of the 15,000 opinions we analysed from the comments our first video suggested that in order to improve Thai Education we have to fight inequality among school, improve teacher quality, hope for better politics or work out a better curriculum.

ดาวน์โหลด ในภาษาไทย Download

graph5

State of Thai Education: Popular Comments

การศึกษาไทยในปี 2014: ความคิดเห็นยอดนิยม จากกว่า 2,500 ความเห็นที่มีคนเขียนไว้ในวิดีโอเรื่องการศึกษาไทยในปี 2014 ข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งมีผู้กดถูกใจกว่า 3,000 คน ระบุว่าปัญหาส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับงบประมาณไม่เท่าเทียมกัน

Out of the 2,500 comments we receive on our video State of Thai Education 2014 the most liked contributions made it into our second video. The most popular comment, which received well over 3,000 likes, argued that inequality among schools budgets is part of the problem.

อย่าคาดเดาอะไรเสียดีกว่า

“Lets Not Make Any Assumptions" (Jack Dorsey)

Learning vs. Time at School

กราฟเปรียบเทียบเวลาเรียนและผลการเรียนระหว่างประเทศไทย และฟินแลนด์

Here we are comparing hours at schools in blue (measured in minutes per day) with learning outcomes (PISA 2012 results) between Thailand and Finland.

10614162_917753434907713_8562003957738179641_n

Teachers Salaries

มาดูกราฟระหว่างเงินเดือนคุณครูโรงเรียนเอกชนระดับท้องถิ่น กับโรวเรียนรัฐบาลกันนะคะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะ

According to the TDRI the salary of the teachers between public schools and local private schools have developed very differently over the last years, to the disadvantage of low cost private schools.

10683660_948629605153429_3508535668944613021_o

Thai Kids IQ in 2014

เผยผลสำรวจความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ปี2014ของเด็กไทยจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ผลเฉลี่ยไอคิวเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 94 เป็น 93 หากเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนประถม1ในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ตัวเลขของเด็กในเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ามาตราฐานโลก แต่ทางกลับกันเด็กนอกตัวเมืองมีค่าเฉลี่ยเพียง 89 เท่านั้นเอง

The Public Health Ministry announced that the average intelligence quotient (IQ) of Thai students dropped from 94 to 93. While Prathom 1 students at urban schools had an average IQ of 100.72, slightly above the global benchmark, those at rural schools only scored 89.

Source

11800385_1124691070880614_2228464314700870759_n

Sprouts Survey 2014: Is Technology the Key to Success?

เราได้วิเคราะห์ความคิดเห็นจากคนกว่า 15,000 คนจากวิดีโอคลิปของเรา มีคนน้อยกว่า 1% (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง) เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีขึ้นได้

We analysed over 15,000 opinions in the comments our first video on education. Not even 1% of all contributors (students, teachers, parents,...) believe that technology provides a solution in helping Thai education to move forward.

ดาวน์โหลด ในภาษาไทย

graph1

UNESCO Spending on Education

ข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโกในปี 2012 ชี้ว่าประเทศไทยจัดสรรงบประมาณราว 7.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับภาคการศึกษา ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศมอลโดวา

According to the UNESCO Institute for Statistics in 2012 Thailand spent 7.6% of its total GDP on public education. This ranks the country spot 2 in the world, second only to Moldova.

Source

Screen Shot 2014-11-13 at 3.30.32 PM

“ในเวลา 1 ปี ครูที่ไม่ดีจะสอนเนื้อหาได้เท่ากับการเรียนครึ่งปี แต่ครูที่ดีจะสอนได้เท่ากับการเรียนปีครึ่ง”

“In one year, a bad teacher provides half a year of eduction, but a great one 1.5 years.” (Eric Hanushek)

PEARSON Ranking of Cognitive Skills and Educational Attainment

ผลการจัดอันดับการศึกษาโลกของเพียร์สันในปี 2014 โดยประเมินจากทักษะการคิดและความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 35 จาก 40 ประเทศ คงที่อยู่ในอันดับเดิมมาตั้งแต่ปี 2012

At Pearsons' 2014 international ranking in education based on cognitive skills and educational attainment Thailand places 35 out of 40 countries; unchanged from its last survey in 2012.

Source

Screen Shot 2014-11-13 at 4.39.51 PM

PISA Rank 2012

จากผลการสำรวจของปิซาในปี 2012 นักเรียนไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 50, 48, และ 47 ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านตามลำดับ จากทั้งหมด 65 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานของเอเชีย นอกจากนี้คุณภาพของนักเรียนในเขตกรุงเทพและเขตชนบทยังแตกต่างกันมากอีกด้วย

In the 2012 PISA, Thai students rank 50, 48 and 47 in the areas of Math, Science and Reading respectively. Out of the total 65 Nations assessed, Thailand ranks well below the mean and among the lowest of all Asian countries. There was also a big variance between students from Bangkok and those of rural areas.

Source

Screen Shot 2014-11-13 at 3.21.41 PM

World Economic Forum Rank 2014

รายงานของ World Economic Forum ในปี 2014 ระบุว่าการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 78 จาก 144 ประเทศ ซึ่งต่ำกว่าเวียตนาม ลาว และกัมพูชา ส่วนในระดับประถมศึกษา ไทยอยู่ในอันดับที่ 90

In the 2014 report from the World Economic Forum, Thailand scored below Vietnam, Laos and Cambodia in Highschool Education, raking 78 out of 144. In primary education Thailand landed on place 90.

Source

Screen Shot 2014-11-13 at 3.13.10 PM

Sprouts: Most Popular Comment

ความคิดเห็นที่มีคนกดถูกใจมากที่สุดกว่า 3,000 ครั้งจากคลิปวิดีโอของเราบนเฟสบุ๊ค เขียนว่า หากเราต้องการที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาไทยอย่างจริงจัง เราต้องเลิกแบ่งแยกระหว่างโรงเรียนคนรวยและโรงเรียนคนจนเสียก่อน และมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม

Over 3,000 likes receive the most popular comments about our video on Facebook. The user suggest that if we dare to to improve Thai Education, we need to date to eliminate the term Rich and Poor Schools from our vocabulary and offer equal opportunities to all Thai students.

Q4

Times Higher Education World University Rankings 2014-2015

The Times ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยประเมินจากพันธกิจหลักของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการสอน งานวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และทัศนะในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ในช่วง 351-400 อันดับแรก

The Times list the best universities and judges them across all of their core missions - teaching, research, knowledge transfer and international outlook. King Mongkut's University of Technology in Thonburi is the only one that made the list of 500, dropping from a year earlier to the bucket of institutions between 351-400.

Source

Screen Shot 2014-11-18 at 7.52.22 PM